fbpx

היתר למדידות גז ראדון – א.מ.נ:

  היתר למתן שירותי בדיקה גז ראדון

Radiation
א.מ.נ. המכון לבדיקות קרינה ובדיקות סביבתיות בע"מ הוסכמה על ידי הממונה על קרינה סביבתית מטעם המשרד לאיכות הסביבה למתן שירותי בדיקות ומיגון גז ראדון לפי תקנה 8 לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"מ – 1980
היתר זה מסמיך את א.מ.נ. המכון לבדיקות קרינה ובדיקות סביבתיות בע"מ לתת שירותי בדיקות גז ראדון, ייעוץ ופתרונות ראדון תוך עמידה בנהלים והתקנים של המשרד לאיכות הסביבה.

דילוג לתוכן