fbpx

היתר למדידות קרינה

היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת

  היתר 1 למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי רשת החשמל

  היתר 2 למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי רשת החשמל

  היתר למתן שירות למדידת קרינה בלתי מייננת בתחום כל תדרי הרדיו

Radiation
א.מ.נ. המכון לבדיקות קרינה ובדיקות סביבתיות בע"מ הוסמכה לתת שירותים למדידת קרינה בלתי מייננת (ELF) על ידי המשרד לאיכות הסביבה וממונה הקרינה לפי תקנות 8,9 ו-11 לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"מ 1980 – כפי שתוקנו (להלן-התקנות) בחום תדרי רשת החשמל (ELF).
היתר זה למתן שירותים למדידת קרינה בלתי מייננת (ELF) מחייב אותה לעמוד בתקנים והחוקים של המשרד לאיכות הסביבה.

  • היתר זה מבטיח כי החברה משתמשת במכשירים וגלאים המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה המכויילים אחת לשנה ומבטיחים תוצאות אמינות ומדוייקות.
  • עמידה ברמות הסף המותרות לפי חוק במדינת ישראל ולפי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
  • פיקוח של הרגולטור והבטחה כי החברה עובדת לפי הנהלים והתקנים המקובלים בתחום הקרינה הבלתי מייננת (ELF) הרשומים על פי חוק בספרי המשרד לאיכות הסביבה.
  • התחייבות החברה כי היא פועלת לפי המדיניות, התקנים והחוקים בתחום הקרינה של המשרד לאיכות הסביבה הישראלי.

 

דילוג לתוכן