מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – א.מ.נ. המכון לבדיקות קרינה בע"מ

1. מדיניות הפרטיות של א.מ.נ. המכון לבדיקות קרינה בע"מ (להלן: "החברה"), הן באתר האינטרנט המצוי בשם המתחם radon.co.il ו/או כל אתר קשור אחר ו/או דף הפייסבוק של החברה ו/או כל אמצעי מקוון במרשתת בו עושה החברה שימוש (להלן: "האתר"), לרבות, בין היתר, דפי נחיתה הקשורים לאתר ו/או קישוריות כאלה ואחרות, המפורטת להלן מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הכלליים באתר המהווים הסכם בינך לבין החברה (להלן: "ההסכם"). תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, וחלים באופן שווה על שני המינים.
2. בעת רישומך לאתר ו/או השארת פרטיך בו או בכל אתר הקשור בו, הן במישרין והן בעקיפין, הנך נותן מרצונך את הסכמתך לכך ששמך ופרטיך, וכן כל מידע שיצטבר בחברה ו/או אצל גורמים עימם קשורה החברה, יועבר לחברה וישמש אותה לקידום פעולותיה ועסקיה, כולל פעולותיה עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב בשום מקרה כפגיעה בפרטיות.
3. בעת רישומך לאתר ו/או בעת שימוש במוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי לכך. מובהר, כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש במוצרים ו/או השירותים ו/או להשתתף בפעילויות השונות באתר כמפורט בהסכם. בטרם תמסור את הפרטים המתבקשים, אנא וודא כי תנאי ההסכם, לרבות ההוראות דנן בדבר מדיניות הפרטיות, ברורים לך ומוסכמים עליך.
4. ברישומך לאתר ו/או השארת פרטים בו (לרבות דפי נחיתה של החברה), הינך מסכים לקבל מהחברה ו/או ספקיה ו/או צדדים שלישיים הקשורים אליה, הצעות והטבות ייחודיות (הן באופן אישי והן באופן כללי), לרבות דברי פרסומת , באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני ו/או הודעות מסר קצר (SMS או MMS) ו/או רשת האינטרנט (לרבות רשתות חברתיות לסוגיהן). במידה ואינך מעוניין לקבל הצעות או /ו פניות כאמור, עליך להודיע על כך בכתב לחברה ושמך יוסר מרשימת התפוצה (להלן: "הודעת הסירוב") בתוך שלושים (30) ימים ממועד קבלת ההודעה בפועל.
במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לחברה בכל עת באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: info@radon.co.il הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום.
5. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת, פעולות שביצעת, עסקאות שנטלת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. מובהר בזאת, כי המידע הנ"ל אודותיך יכול להיאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות, בין היתר, לרבות איסוף כתובות IP ,עוגיות (Cookies) משואות רשת (web beacons) ותגי אינטרנט.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהא רשאית לעשות שימוש בעוגיות (Cookies) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר.

6. החברה תשמור את כל המידע שנצבר אודותיך במאגר המידע שלה, לרבות, בין היתר, הנתונים שתמסור לצורך יצירת קשר עמך ו/או בהרשמתך ו/או בעת השתתפות בפעילות באתר ו/או בעת שימוש במוצרים ו/או השירותים באתר. השימוש במידע זה יהיה בהתאם לדין ולצורך מי מהפעולות הבאות: לאפשר לך להשתמש באתר; לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב ו/או בכל דרך אחרת, כמפורט להלן; לצורך יצירת הקשר איתך; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר; קידום מטרות האתר; לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע לצורך כך לא יזהה אותך אישית -; ו לכל מטרה אחרת המפורטת בהסכם זה ;
7. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים ונתונים אשר נאספו אודותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
7.1. בעת השארת פרטיך לצורך יצירת קשר;
7.2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או תנאי שימוש באתרים אחרים, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
7.3. במידה וביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם;
7.4. במידה והפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתר ו/או החברה או מי מטעמה.
7.5. אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
7.6. בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.
7.7. אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי החברה תהיה רשאית להעביר לתאגיד זה את המידע אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.
8. החברה עושה את מירב המאמצים להגן על האתר ועל מערכות המחשב של ה מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב של האתר מפני חדירה ו/או פריצה של גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר, וכי במידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור באתר ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהיה ל ך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה עקב כך. 9
9. החברה מתחייבת להגן על סודיות הנתונים של לקוחותיה ו/או משתמשי האתר ועל המידע שברשותה בהתאם להוראות כל דין.